مصرف مداوم خرما در لندن شما را از سکته مغزی نجات می دهد!