کشف الکتروموتور دست دوم متعلق به دوره جنگ جهانی دوم!!