کفش اسکیت banwei که قابلیت پخش موززیک را دارد!

همانگونه که می دانید کفش اسکیت banwei یک ورزش اسکیت سرعت است.

ایده اصلی حرکت یک ورزشکار یا یک جفت ورزشکار روی اسکیت روی یخ با اجرای عناصر اضافی (چرخش، پرش، ترکیب مراحل، بالابر و غیره) به موسیقی است.

اسکیت بازی یک ورزش زمستانی است که در آن ورزشکاران با عناصر اضافی روی یخ اسکیت می‌کنند که اغلب با موسیقی همراه است. اسکیت بازی برای مردان و زنان – یک نفره، دو نفره مختلط – جفت و رقص ورزشی روی یخ وجود دارد.

اما اسکیت بازی نیز به عنوان یکی از آسیب زاترین ورزش ها در نظر گرفته می شود، زیرا زمین خوردن غیر معمول نیست.

خلاصه. ورزش اسکیت نمایشی. ایده اصلی – حرکت یک ورزشکار یا یک زن و شوهر ورزشکار روی اسکیت روی یخ با اجرای عناصر اضافی (چرخش، پرش، ترکیب مراحل، تکیه گاه و غیره) به موسیقی.

کفش اسکیت

اسکیت شکلی – ورزش زمستانی که در آن ورزشکاران حرکت بر روی اسکیت روی یخ با اجرای عناصر اضافی، بیشتر موسیقی. اسکیت بازی، زن و مرد – مجرد، جفت مختلط – جفت و رقص روی یخ وجود دارد. اما از آنجایی که اسکیت بازی یکی از آسیب زاترین ورزش ها از زمان پاییز است که اغلب اتفاق می افتد.

کلید واژه ها. ورزش، اسکیت، آسیب دیدگی، فرهنگ بدنی، سلامت.

کلید واژه ها. اسکیت، اسکیت بازی، آسیب دیدگی، تربیت بدنی، سلامت.اسکیت بازی یک ورزش اسکیت سرعت است. ایده اصلی حرکت یک ورزشکار یا یک جفت ورزشکار روی اسکیت روی یخ با اجرای عناصر اضافی (چرخش، پرش، ترکیب مراحل، بالابر و غیره) به موسیقی است.

اسکیت بازی یک ورزش زمستانی است که در آن ورزشکاران با عناصر اضافی روی یخ اسکیت می‌کنند که اغلب با موسیقی همراه است.

اسکیت بازی، به اشکالی به دور از تفسیر ورزشی مدرن آن، در اوایل قرن شانزدهم در هلند شناخته شد.

با این حال، تنها سه قرن بعد، در اواسط قرن 19، به یکی از ورزش ها تبدیل شد و هم در تعدادی از کشورهای اروپایی و هم در آمریکای شمالی، ایالات متحده آمریکا و کانادا محبوبیت پیدا کرد.